_________________________________________________________________________

(IMIĘ, NAZWISKO, KOD OSOBOWY ZGŁASZAJĄCEGO)

__________________________________________________________________________________________

(ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA)

 

_________________________________________________________________________

(Nr telefonu; adres e-mail)

 

Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS”

Sedos g. 35, Telšiai LT-87101

ZGŁOSZENIE

DO UDZIAŁU W KAMPANII „Rośnij wraz z Džiugasem”

 

___________________

(data, miejsce)

Oświadczam, że dobrowolnie biorę udział w kampanii „Rośnij wraz z Džiugasem”.

Potwierdzam, że  swojemu narodzonemu _____________ dziecku nadałem imię ______________. Dowodzi tego

                                              (data)                                     

________________________________________________________________________________

                                                             (nazwa organu rejestrującego narodziny dziecka oraz imię)

 ________________________ wydany wpis aktu narodzin dziecka Nr ________________________.

                        (data)                                                                                                                        (numer)                                                             

Proszę premię pieniężną w wypadku jej wypłacenia przelać na moje konto:

Nr _____________________________________________________________________________,

                                                                                 (numer konta)

znajdujące się w _________________________________________________________________________.

                                                         (nazwa banku albo instytucji kredytowej, kod, adres, kod SWIFT)

Oświadczam i potwierdzam, że podane w niniejszym zgłoszeniu dane o narodzinach dziecka oraz nadanym mu imieniu są poprawne.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem kampanii „Rośnij wraz z Džiugasem”.

Potwierdzam, że wyrażam zgodę na to, żeby podane przeze mnie dane osobowe otrzymał oraz przetwarzał organizator kampanii Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczącej Kampanii na wskazane w niniejszym zgłoszeniu dane kontaktowe.

                        

Załączniki

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • Umowa w sprawie filmowania i fotografowania osoby oraz publikowania zdjęcia i używania nazwiska.

___________________________________________________________

(imię, nazwisko, podpis)