ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

 

___________________________

(data, miejsce)

 

 

Ja,
                                                                       (imię, nazwisko)

z uwagi na to, że Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS” (kod osoby prawnej 180240752), zwana dalej Spółką, organizuje kampanię „Rośnij wraz z Džiugasem” (zwana dalej Kampanią) i z własnej inicjatywy uczestniczę w tej Kampanii, oświadczam, że wyrażam zgodę i zostałem poinformowany (-a), żeby:

 • Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS”, Sedos g. 35, Telšiai, kod przedsiębiorstwa 180240752 (dalej – Spółka) otrzymała i przetwarzała następujące moje dane osobowe: imię, numer telefonu, adres e-mail (dalej – Dane).
 • Powyższe dane osobowe byłyby przetwarzane w następujących celach: dla celów marketingu bezpośredniego.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej zgodzie, jest niniejsza zgoda.
 • W przypadku zmiany moich danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej zgody, zobowiązuję się do poinformowania o tym Spółki.
 • Termin ważności zgody — od momentu jej udzielenia  końca trwania Kampanii.
 • Zgoda oraz podane w niej dane osobowe będą przetwarzane do końca prowadzonej Kampanii lub do cofnięcia Zgody lub decyzji Spółki o nieprzetwarzaniu danych osobowych w celach określonych w zgodzie, chyba że przepisy prawa określają inny okres przechowywania danych.

Jeżeli dane zgody są wykorzystywane jako dowód w postępowaniu przygotowawczym lub innym dochodzeniu, w tym również w dochodzeniu prowadzonym przez Inspekcję, w sprawie cywilnej, administracyjnej lub karnej lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo, dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do tych celów przetwarzania, oraz natychmiast niszczone, gdy nie są już potrzebne. Zgoda jest ważna do momentu jej cofnięcia lub do upływu terminu określonego w zgodzie.

 • Wiem, że przysługuje mi prawo do:
 • Wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody, a także do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody oraz do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, wykonane przed cofnięciem zgody;
 • Zapoznać się z przetwarzanymi moimi danymi osobowymi;
 • Żądać sprostowania nieprawidłowych danych, żądać skasowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • Do przenoszenia danych;
 • Złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.
 • Żądania realizacji praw należy kierować do Spółki na piśmie (w tym w formie elektronicznej), przy czym musi istnieć możliwość identyfikacji osoby składającej żądanie i podmiotu danych. Spółka zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na Państwa pisemne wnioski bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu miesiąca. Wnioski ustne nie są rozpatrywane przez Pracodawcę.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –adres e-mail a.matuzas@zpienas.lt, adres do korespondencji Sedos g. 35, 87101 Telšiai.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt bezpośrednio ze Spółką. W wypadku, gdy nie uda się rozwiązać sprawy ze Spółką, przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; e-mail: ada@ada.lt, która jest odpowiedzialna za nadzór i kontrolę aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych.

Poświadczam, że tekst zawarty w niniejszej zgodzie odpowiada mojej prawdziwej woli i zamiarom, treść zgody jest jasna i zrozumiała.

_____________________________________________________________

                                                                             (imię, nazwisko i podpis)