REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ

„ROŚNIJ WRAZ Z DŽIUGASEM”

 

 1. Organizator Kampanii
  • Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS”, kod osoby prawnej 180240752, adres siedziby Sedos g. 35, Telšiai LT-87101, Litwa (dalej — Organizator) organizuje kampanię społeczną „Rośnij wraz z Džiugasem” w oparciu o niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem).
 1. Początek Kampanii
  • Kampania społeczna „Rośnij wraz z Džiugasem” (dalej — Kampania) będzie się odbywała od dn. 1 maja 2021 r. (pierwszy dzień Kampanii).
 1. Uczestnicy Kampanii
  • Do wzięcia udziału w Kampanii są uprawnieni oraz zostać Uczestnikami mogą wszystkie osoby fizyczne, mieszkające i dostępne w _______________________________________, po spełnieniu warunków Kampanii, wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie.
  • Jeden Uczestnik zgłoszenia uczestnictwa jednego dziecka w Kampanii może dokonać tylko jednokrotnie.

 

 1. Wysokość Premii
  • Podczas Kampanii Uczestnikowi, spełniającemu warunki przewidziane w rozdz. 5 Regulaminu, zostaje wypłacona liczba i wartość premii pieniężnej (dalej – Premia) oraz inne nagrody:
   • wysokość Premii wypłacanej jednemu Uczestnikowi — 400 Eur (czterysta euro);
   • Dziecku, które urodziło się Uczestnikowi (dalej — Dziecko) wydaje się Certyfikat Nadania Imienia.
 1. Warunki uczestnictwa
  • Premię wypłaca się Uczestnikom, spełniającym wszystkie niżej wyszczególnione kryteria uczestnictwa w Kampanii:
   • Uczestnikowi urodziło się dziecko w okresie od 01.05.2021 do 31.12.2021 r. oraz dziecku nadano imię Džiugas ;
   • Uczestnik przedstawił Organizatorowi zgłoszenie w sprawie uczestnictwa w Kampanii w okresie od 01.05.2021 do 31.12.2021 r., dokument poświadczający narodzenie dziecka oraz nadanie imienia oraz aneksy do zgłoszenia:
    • zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
    • umowę w sprawie filmowania i fotografowania osoby oraz publikacji zdjęcia i używania nazwiska;
   • Zgłoszenie oraz aneksy Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć przedstawicielowi Organizatora w ustalonym z góry terminie. Uczestnicy w sprawie uczestnictwa w Kampanii najpierw są rejestrowani telefonicznie pod numerem ________________________.
   • W sprawie otrzymania przewidzianej w p. 4.1. Premii oraz certyfikatu zwraca się Uczestnik — przedstawiciel prawny małoletniego Dziecka.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału lub dyskwalifikacji osoby z udziału w Kampanii, gdy ma podstawy podejrzewać, że osoba ta nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub narusza niniejszy Regulamin.
 1. Dodatkowe korzyści dla posiadacza Certyfikatu Nadania Imienia
  • Posiadacze Certyfikatów Nadania Imienia mają możliwość otrzymania następujących dodatkowych korzyści:
   • dziecko, po ukończeniu 7 lat aż ukończenia 11 lat, może pisać list z marzeniami do litewskiego Dziadka Džiugasa w okresie Świąt Bożego Narodzenia pod adres Telšiai, Sedos g. 35, LT-87101. W każdym wypadku Organizator zachowuje prawo według własnego uznania decydować w sprawie charakteru składania życzeń świątecznych.
   • Dziecku, które osiągnęło wiek szkolny i przygotowuje się do pierwszej klasy, przyznany zostaje zestaw przyborów szkolnych pierwszoklasisty o wartości nie przekraczającej 100 Eur. W sprawie zestawu przyborów szkolnych pierwszaka wnioski składa się nie później niż 2 miesiąca przed rozpoczęciem roku szkolnego przez Dziecko, tj. do 1 lipca.
   • składanie życzeń z okazji dnia urodzin Dziecka do momentu ukończenia przez dziecko wieku 7 lat. W każdym wypadku Organizator zachowuje prawo według własnego uznania decydować w sprawie składania życzeń i ich charakteru.
   • Możliwość uczestnictwa w publicznej imprezie poświęconej uczczeniu imienia Džiugasa, organizowanej według uznania Organizatora oraz na jego koszt co 5 lat, rozpoczynając od 2022 roku. W każdym wypadku Organizator zachowuje prawo według własnego uznania decydować w sprawie organizacji święta, jego daty oraz charakteru oraz w sprawie innych kwestii organizacyjnych.
  • Dodatkową korzyść mają możliwość otrzymać posiadacze Certyfikatu Nadania Imienia, spełniający wszystkie następujące kryteria:
   • w momencie otrzymania dodatkowej korzyści zachowali imię Džiugas oraz przedstawiają poświadczający to dokument;
   • udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie została cofnięta oraz w wypadku zmiany wskazanych danych osobowych, o tym poinformowano Organizatora w formie pisemnej;
   • zwraca się w formie pisemnej z prośbą do Organizatora w sprawie otrzymania dodatkowej korzyści. Wniosek w sprawie dodatkowej przewidzianej korzyści składa Uczestnik — przedstawiciel prawny małoletniego dziecka noszącego imię Džiugas lub posiadacz Certyfikatu Nadania Imienia zwraca się sam osobiście, w zależności od wieku dziecka w oparciu o prawo __________________ (państwa).
 1. Ogłoszenie osób, którym przyznano premię oraz odbiór premii
  • Organizator Kampanii z osobami, którym przyznano premie skontaktuje się zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w formularzu po złożeniu zgłoszenia do otrzymania Premii w terminie 10 dni po ocenie zgodności z warunkami Kampanii. W wypadku wad, zgłoszenie zostanie zwrócone wnioskodawcy w celu naprawienia tych wad.
  • W wypadku, gdy w terminie 30 dni nie uda się z uczestnikiem Kampanii skontaktować zgodnie z podanymi przez niego danymi teleadresowymi, przyznanie premii traci ważność i premia nie zostanie przekazana uczestnikowi. Organizator nie jest odpowiedzialny za żadne powstałe skargi w okresie trwania Kampanii, gdy kontakt z uczestnikami nie jest możliwy.
  • Osoby, którym przyznano premie zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.dziugaskind.eu po ocenie zgodności zgłoszenia z warunkami kampanii oraz poinformowane osobiście.
  • Premie będą przelewane na konto bankowe wskazane w zgłoszeniu Uczestnika w terminie 30 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia.
  • Wraz z premią Uczestnikowi zostanie wręczony Certyfikat Nadania Imienia, który będzie wysyłany listem poleconym pod adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu.
  • W sprawie dodatkowych korzyści, wskazanych w rozdz. 6 Regulaminu, Organizator skontaktuje się z Uczestnikami w rozsądnym terminie.
  • Wszystkie koszty, związane z przyznaniem premii i ich wypłaceniem ponosi Organizator Kampanii.
 1. Polityka prywatności
  • Podczas składania zgłoszeń w trakcie kampanii zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, kod osobowy, adres, numer telefonu, e-mail, adres pocztowy, numer konta zgłaszającego , imię i nazwisko małoletniego dziecka, wizerunek Uczestnika i jego małoletniego dziecka (-c) oraz inne dane związane z udziałem w Kampanii.
  • Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Kampanii danych osobowych Uczestnika zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych mających zastosowanie do prawnej ochrony danych osobowych.
  • Uczestnik Kampanii zostaje poinformowany, że uczestnicząc w Kampanii wyraża zgodę na fotografowanie i / lub filmowanie Uczestnika oraz jego małoletniego dziecka (-ci) dzieci przez Organizatora. Zgadza się również, że Organizator może publikować i ogłaszać według własnego uznania przy pomocy dowolnych środków uwieczniony wizerunek Uczestnika i jego dziecka (-ci), a także imię i nazwisko, informacje o otrzymanej przez osobę premii oraz inne dane związane z Kampanią podczas reklamowania lub dostarczania informacji o tej Kampanii, w celach komercyjnych lub w innych uzasadnionych celach, w różnych formach na kontach na Facebooku zarządzanych przez spółkę akcyjną „ŽEMAITIJOS PIENAS”, w innych mediach społecznościowych i / lub na jej stronach internetowych (www.zpienas.lt, www. dziugashouse.lt, www.dziugaskids.eu), w tym między innymi publikowanie zdjęć również w innych mediach, takich jak telewizja, internet i inne środki masowego przekazu.
  • Uczestnik Kampanii zostaje poinformowany, że uczestnicząc w Kampanii wyraża zgodę na zostanie ambasadorem produktów Organizatora, będzie przekazywał dobre wieści innym osobom (poprzez udział w kanałach prasowych, społecznościowych, internetowych, telewizyjnych) oraz po odrębnym porozumieniu stron, aktywnie promował nazwę produktu Organizatora.
  • Uczestnik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych lub w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez powiadomienie drogą mailową na adres matuzas@zpienas.lt, jak również zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi i sposobem ich przetwarzania, zażądać sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych, niedokładnych danych osobowych.
  • Dane osobowe przekazane przez uczestników Kampanii są podsumowywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście. Organizatorowi nadano prawo dotyczące publikacji wizerunku, nazwiska, przetwarzania danych osobowych bez szkody dla dobrego imienia Osoby.
  • Na potrzeby Kampanii stosuje on do przetwarzania danych wszelkie wymogi bezpieczeństwa i przetwarzania przewidziane w ustawach Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych oraz innych przepisach, podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę wszystkich danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi formami nielegalnego przetwarzania.
 1. Dodatkowe informacje
  • Organizator zastrzega, że informacje o Kampanii zawarte w materiałach reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. We wszystkich wypadkach należy przede wszystkim kierować się niniejszym Regulaminem.
  • Wszystkie Zasady Kampanii są ogłaszane na stronie internetowej pod adresem www.dziugaskids.eu.
  • Organizator Kampanii zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Kampanii i / lub zakończenia Kampanii bez zwrotu jakichkolwiek wydatków poniesionych przez Uczestnika (-ów) Kampanii w związku z udziałem w Kampanii poprzez poinformowanie o zmianach lub zakończeniu Kampanii na stronie www.dziugaskids.eu.
  • Uczestnikom Kampanii przysługuje prawo zgłaszania Organizatorowi skarg dotyczących przebiegu Kampanii w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia niezrealizowania zgłoszonego wniosku pocztą na adres Sedos 35, Telšiai oraz pod adres e-mail: info@dziugaskids.eu.
  • W wypadku, gdy Uczestnik ma pytania albo zastrzeżenia dotyczące nieodpowiedniego oraz/lub niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych oraz /lub danych osobowych jego dziecka (-ci), Uczestnikowi przysługuje prawo zwrócenia się zarówno najpierw do Organizatora, jak i wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.
  • Wszystkie wniesione skargi będą rozpatrywane oraz odpowiedzi e-mailowo zostaną udzielone w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Wnioski ustne nie są rozpatrywane przez Organizatora.
  • W wypadku powstania pytań dotyczących Kampanii można się zwracać pod adres e-mai: info@dziugaskids.eu.

 

DZIĘKUJĘMY ZA UDZIAŁ W KAMPANII!