UMOWA W SPRAWIE FILMOWANIA I FOTOGRAFOWANIA OSOBY
ORAZ PUBLIKACJI WIZERUNKU I WYKORZYSTYWANIA NAZWISKA
Dn._____________ 2021 r.

Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS”, kod osoby prawnej 180240752, adres siedziby Sedos g. 35, Telšiai LT-87101, Litwa (dalej – Spółka), reprezentowana przez ____________________________, działającego na podstawie ______________ i

____________________, data urodzenia ____________________, zam._______________(dalej – Uczestnik)
(imię, nazwisko)

z uwagi na to, że Spółka organizuje kampanię „Rośnij wraz z Džiugiem” (dalej – Kampania) i Uczestnik z własnej inicjatywy bierze udział w tej Kampanii, otrzymuje Premię i Certyfikat Nadania Imienia Džiugas określone w Regulaminie Kampanii, strony ustaliły i zawarły niniejszą Umowę publikacji wizerunku oraz używania nazwiska (zwaną dalej Umową)

1. PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Strony umawiają się, że uwieczniony według uznania Spółki przy pomocy dowolnych środków wizerunek Uczestnika i jego niepełnoletniego dziecka (-ci), jak również imię, nazwisko, informacja o Premii otrzymanej przez osobę oraz inne dane, związane z Kampanią w ramach reklamowania albo udzielania informacji o tej Kampanii w celach komercyjnych, marketingowych bez żadnych ograniczeń terytorialnych, stosowania, nieodpłatnie, będzie używany, publikowany oraz ogłaszany publicznie w różnych formach na zarządzanych przez Spółkę kontach „Facebook”, w innych mediach społecznościowych oraz/lub na jej stronach internetowych www.dziugaskids.eu w tym między innymi, rozpowszechniane zdjęć również w innych środkach przekazu — telewizji, internecie i w innych środkach masowego przekazu.

2. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE STRON
2.1. Uczestnik oświadcza i wyraża zgodę, żeby Spółka fotografowała oraz (lub) filmowała Uczestnika oraz jego niepełnoletnie dziecko.
2.2. Uczestnik oświadcza, że rozumie i jest świadomy, że prawa określonego w punkcie 1.1 udziela on Spółce nieodpłatnie i w przyszłości Uczestnik zobowiązuje się nie żądać żadnego wynagrodzenia ani nie zgłaszać z tego powodu żadnych roszczeń.
2.3. Uczestnik udziela Spółce uprawnień określonych w niniejszej umowie na czas nieokreślony.
2.4. Uczestnik zobowiązuje się nie ogłaszać publicznie obiektów określonych w Umowie bez uprzedniej zgody Spółki.
2.5. Uczestnik zgadza się i nie zgłasza sprzeciwu, żeby prawa przewidziane w niniejszej Umowie nabyła Spółka lub inna spółka bezpośrednio lub pośrednio z nią związana, która na podstawie umowy albo na innej zgodnej z prawem podstawie wykonuje swoje zobowiązania na rzecz Spółki oraz w jej interesach (spółka powiązana, dystrybutor, usługodawca , kupujący itp.).
2.6. Spółka zobowiązuje się do używania obiektów określonych w umowie bez szkody dla dobrego imienia Uczestnika i jego dziecka.
2.7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych przekazanych na podstawie niniejszej Umowy w celu określonym w niniejszej Umowie. Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679, ustawą o prawnej ochronie danych osobowych RL oraz innymi aktami prawnymi regulującymi prawną ochronę danych osobowych.
2.8. Prawo przewidziane w punkcie 1.1. zostaje nadane bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych, ograniczeń stosowania, tj. wobec obiektów wyszczególnionych w niniejszej umowie Spółce przysługuje prawo do reprodukcji, drukowania, rozpowszechniania, sprzedaży, publicznego wyświetlania, udostępniania w publicznie dostępnych sieciach komputerowych (przez internet), wykorzystywania we wszystkich informacjach reklamowych i mediach reklamowych, w połączeniu ze zdjęciami i nazwiskami innych osób.

3. PRZEPISY KOŃCOWE
3.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do zakończenia kampanii „Rośnij wraz z Džiugasem”.
3.2. Wszystkie spory w sprawie wykonywania umowy w pierwszej kolejności rozstrzyga się polubownie. W wypadku nierozstrzygnięcia przez Strony sporów na drodze negocjacji, powinny one być rozstrzygane w trybie określonym przez prawo Republiki Litewskiej zgodnie z miejscem statutowej siedziby Spółki.
3.3. Informacje lub inne dane zawarte w niniejszej umowie uzyskane w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy są poufne. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich uzasadnionych i rozsądnych kroków w celu zapewnienia, żeby poufne dane nie były udostępniane osobom trzecim ani udostępniane publicznie, z wyjątkiem przypadków ustawowego ujawnienia takich danych.
3.4. Umowę zawiera się w 2 (dwóch) egzemplarzach w języku litewskim o jednakowej mocy prawnej — po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

4. DANE TELEADRESOWE I PODPISY STRON
4.1. Niniejsza Umowa została zrozumiana przez Strony co do jej treści, konsekwencji i, w pełnej zgodzie z ich wolą i rzeczywistymi intencjami, podpisana:

Spółka Uczestnik                                                                                                                                                    Uczestnik
Spółka Akcyjna „ŽEMAITIJOS PIENAS”                                                                                                         _____________________________________
Adres: Sedos 35, LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 444 22201
E-mail: info@zpienas.lt
Kod przedsiębiorstwa: 180240752
Kod VAT: LT802407515
Nr konta: LT764010042800060281
Luminor Bank AS Oddział na Litwie