ISIKU FILMIMISE JA PILDISTAMISE NING TEMA

KUJUTISE AVALDAMISE JA NIME KASUTAMISE LEPING

„….“ ……………………….. 2021. a.

Aktsiaselts Žemaitijos Pienas, juriidilise isiku registrikood 180240752, asukoha aadress Sedos g. 35, Telšiai, 87101, Leedu (edaspidi tekstis – Ettevõte), mida esindab ____________________________, kes tegutseb  ______________ alusel ja 

____________________,  sünniaeg ____________________, elukoht_______________(edaspidi tekstis – Osaleja)

    (eesnimi, perekonnanimi)

arvestades seda, et Ettevõte korraldab kampaania „Kasva koos Džiugasega“ (edaspidi tekstis – Kampaania) ja Osaleja osaleb selles Kampaanias omal soovil ning saab Kampaania Eeskirjas kindlaks määratud Preemia ning Džiugase nimega sertifikaadi, leppisid pooled kokku ja sõlmisid käesoleva Lepingu isiku filmimiseks ja pildistamiseks ning tema kujutise avaldamiseks ja nime kasutamiseks (edaspidi tekstis – Leping).

  1. LEPINGU OBJEKT
    • Pooled lepivad kokku, et Ettevõtte poolt omal äranägemisel igasuguste vahenditega fikseeritud Osaleja ja tema alaealise lapse (laste) kujutis, samuti eesnimi, perekonnanimi ja teave isiku saadud Preemia kohta ning muud andmed, mis on seotud Kampaania reklaamimisega või selle Kampaania kohta teabe edastamisega äri või turunduse eesmärgil ilma mingite territooriumi ja kasutamise piiranguteta, oleks tasuta kasutatavad, avaldatavad ja avalikustatavad erineval kujul Ettevõtte hallatavatel Facebooki kontodel, teistes sotsiaalvõrgustikes ja/või Ettevõtte veebilehtedel dziugaskids.eu
    • kaasa arvatud, kuid mitte ainult, fotode avaldamine ka teistes  meediavahendites – televisioonis, internetis ja muudes meediates.
  1. POOLTE AVALDUSED JA GARANTIID

2.1. Osaleja teatab ja annab oma nõusoleku, et Ettevõte pildistaks ja (või) filmiks Osalejat ja tema alaealist last.

2.2. Osaleja teatab, et talle on arusaadav ja ta on teadlik sellest, et ta annab punktis 1.1. nimetatud õiguse Ettevõttele tasuta ning Osaleja kohustub mitte nõudma ka tulevikus mingit tasu ega mitte esitama seoses sellega mingeid pretensioone.

2.3. Osaleja annab käesolevas lepingus määratletud õigused Ettevõttele piiramata ajaks.

2.4. Osaleja kohustub mitte avaldama Lepingus nimetatud objekte ilma Ettevõtte eelneva nõusolekuta.

2.5. Osaleja nõustub ega vaidle vastu sellele, et käesolevas Lepingus sätestatud õigused omandab Ettevõte või muu temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõte, kes täidab oma kohustusi lepingu alusel või muul seaduslikul alusel Ettevõtte kasuks ja huvides (seotud ettevõte, turustaja, teenuste pakkuja, ostja jne).

2.6. Ettevõte kohustub kasutama lepingus nimetatud objekte, ilma et see kahjustaks Osaleja ja tema lapse mainet.

2.7. Osaleja nõustub, et Ettevõte töötleb edastatud isikuandmeid käesolevas lepingus nimetatud eesmärgil.   Ettevõte kohustub juhinduma isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679, samuti Leedu Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusest ja teistest isikuandmete õiguslikku kaitset reguleerivatest õigusaktidest.

2.8. Lepingu punktis 1.1. sätestatud õigus antakse ilma aja, territooriumi ja kasutamise piiranguteta, st Ettevõttel on õigus selles lepingus nimetatud objekte reprodutseerida, printida, levitada, müüa, avalikult demonstreerida, teha avalikult kättesaadavaks arvutivõrkudes (Internetis), kasutada reklaamiteabes ja reklaamikandjates, kasutada koos teiste isikute piltide ja nimedega.

  1. LÕPUSÄTTED

3.1. 2.1. See leping jõustub selle allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni kampaania „Kasva koos Džiugasega“ lõpuni.

3.2. Kõik lepingu täitmisega seotud vaidlused lahendatakse eelkõige  läbirääkimiste teel.  Kui pooled ei lahenda vaidlusi läbirääkimiste teel, tuleb need lahendada Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras vastavalt Ettevõtte registreeritud asukohale.

3.3. Selles lepingus sisalduv teave või muud andmed, mis on saadud mis tahes vormis lepingu täitmisega seotud toimingute teostamisel, on konfidentsiaalsed.  Lepinguosalised kohustuvad võtma kasutusele kõik mõistlikud ja lubatud sammud tagamaks, et konfidentsiaalseid andmeid ei tehta kolmandatele isikutele kättesaadavaks ega avalikustata, välja arvatud juhul, kui selliste andmete avaldamine on kohustuslik seaduste järgi.

3.4. See Leping on sõlmitud 2 (kahes) ühesugust õiguslikku jõudu omavas eksemplaris leedu keeles, millest kumbki Pool saab ühe eksemplari.

  1. POOLTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

4.1. Pooled avaldavad, et Lepingu sisu ja tagajärjed on neile arusaadavad, vastavad nende tahtele ja tegelikele kavatsustele ja on nende poolt allkirjastatud:

Ettevõte                                                                                                                                                                 Osaleja
Aktsiaselts ŽEMAITIJOS PIENAS
Aadress: Sedos t 35, LT-87101 Telšiai, Leedu.
Tel. +370 444 22201
E-post: info@zpienas.lt
Ettevõtte kood: 180240752
KMKR: LT802407515
Konto nr …………………………. LT764010042800060281
Luminor Bank AS Leedu osakond

_____________________________________