LĪGUMS PAR PERSONAS FILMĒŠANU UN FOTOGRAFĒŠANU UN

FOTO UN VIDEO PUBLICĒŠANU UN IZMANTOŠANU

                                                                                                                                                  2021 gada _____________

Akciju sabiedrība ŽEMAITIJOS PIENAS, juridiskās personas kods 180240752, juridiskā adrese Sedos iela 35, Telši LT-87101, Lietuva (turpmāk tekstā – Uzņēmums), ko pārstāv _________________________, rīkojoties saskaņā ar ______________, un

_______________________, dzimšanas datums ____________________, dzīv. _____________________,

(vārds, uzvārds)                                     

(turpmāk – Dalībnieks)

ņemot vērā, ka Uzņēmums organizē akciju „Audz kopā ar Džiugas” (turpmāk – Akcija) un Dalībnieks pēc savas iniciatīvas piedalās šajā Akcijā, saņem Akcijas noteikumos norādīto Prēmiju un Džuga vārda sertifikātu, puses vienojas un noslēdz šo Līgumu par personas filmēšanu un fotografēšanu, foto un video publicēšanu un vārda izmantošanu (turpmāk – Līgums).

  1. LĪGUMA OBJEKTS
    • Puses vienojas, ka Uzņēmuma ar jebkādiem līdzekļiem fiksēts Dalībnieka un viņa nepilngadīgā bērna (-u) attēls, kā arī vārds, uzvārds, informācija par personas saņemto Prēmiju un citi ar Akciju saistītie dati, reklamējot vai sniedzot informāciju par šo Akciju komerciāliem un mārketinga mērķiem bez teritorijas un izmantojuma ierobežojumiem tiek izmantoti, publicēti un publiskoti dažādās formās Uzņēmuma pārvaldītajos Facebook kontos, citos sociālajos medijos un/vai Uzņēmuma vietnēs dziugaskids.eu , ieskaitot, bet neaprobežojoties ar to, fotogrāfiju publicēšanu arī citos plašsaziņas līdzekļos – televīzijā, internetā un citos plašsaziņas līdzekļos.
  1. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

2.1. Dalībnieks paziņo un piekrīt, ka Uzņēmums fotografē un (vai) filmē Dalībnieku un viņa nepilngadīgo bērnu.

2.2. Dalībnieks paziņo, ka saprot un apzinās, ka 1.1. punktā paredzētās tiesības Uzņēmumam tiek piešķirtas bez maksas, un nākotnē Dalībnieks apņemas nepieprasīt nekādus maksājumus un neizvirzīt pretenzijas šajā sakarā.

2.3. Dalībnieks šajā līgumā noteiktās tiesības Uzņēmumam piešķir uz nenoteiktu laiku.

2.4. Dalībnieks apņemas Līgumā norādītos objektus nepublicēt bez iepriekšējas Uzņēmuma piekrišanas.

2.5. Dalībnieks piekrīt un neiebilst, ka šajā Līgumā paredzētās tiesības iegūst Uzņēmums vai cits ar to tieši vai netieši saistīts uzņēmums, kas, pamatojoties uz Līgumu vai uz cita likumīga pamata, pilda savas saistības Uzņēmuma labā un interesēs (saistītais uzņēmums, izplatītājs, pakalpojumu sniedzējs, pircējs utt.).

2.6. Uzņēmums apņemas izmantot Līgumā norādītos objektus, nekaitējot Dalībnieka un viņa bērna reputācijai.

2.7. Dalībnieks piekrīt, ka šajā Līgumā norādītajam mērķim Uzņēmums apstrādās personas datus, pamatojoties uz šo Līgumu. Uzņēmums apņemas apstrādāt personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu tiesisko aizsardzību.

2.8. Līguma 1.1. punktā paredzētās tiesības tiek piešķirtas bez jebkādiem laika, teritorijas, izmantošanas ierobežojumiem, tas ir, Uzņēmumam ir tiesības šajā Līgumā norādītos objektus pavairot, izdrukāt, izplatīt, pārdot, publiski demonstrēt, padarīt pieejamu publiskos datortīklos (internetā), izmantot visā reklāmas informācijā un reklāmas nesējos, izmantot kopā ar citu personu attēliem un vārdiem.

  1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas un ir spēkā līdz akcijas „Audz kopā ar Džiugas” noslēgumam.

3.2. Visus strīdus par Līguma izpildi vispirms risina sarunu ceļā. Ja puses strīdu neatrisina sarunu ceļā, tas jārisina Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā atbilstoši Uzņēmuma juridiskās adreses reģistrācijas vietai.

3.3. Šajā līgumā ietvertā informācija vai citi  dati, kas jebkādā veidā saņemti saistībā ar Līguma izpildi, ir konfidenciāli. Līguma puses apņemas veikt visus pieļaujamos un saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka konfidenciālie dati nekļūst pieejami trešajām personām vai publiskoti, izņemot gadījumus, kad šādu datu izpaušanu nosaka likums.

3.4. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros lietuviešu valodā ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Līguma pusei.

  1. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

4.1. Puses saprot šī Līguma saturu un sekas un kā atbilstošu viņu gribai un patiesajiem nolūkiem to pieņem un paraksta:

Uzņēmums   Dalībnieks
Akciju sabiedrība „ŽEMAITIJOS PIENAS”  
Adrese: Sedos 35, LT-87101 Telši
Tālr.: +370 444 22201
E-pasts: info@zpienas.lt
Uzņēmuma kods: 180240752
PVN kods: LT802407515
Konta Nr.: LT764010042800060281
Luminor Bank AS Lietuvas filiāle
_____________________________________