SUTARTIS DĖL ASMENS FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO  BEI

ATVAIZDO PUBLIKAVIMO IR VARDO NAUDOJIMO

2021 m. _____________ d.

Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS”, juridinio asmens kodas 180240752, buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai LT-87101, Lietuva (toliau – Bendrovė), kuriai atstovauja ____________________________, veikiantis pagal ______________ ir

____________________,  gimimo data ____________________, gyv._______________(toliau – Dalyvis)

    (vardas, pavardė)

atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė organizuoja akciją „Auk kartu su Džiugu“ (toliau – Akcija) ir savo iniciatyva Dalyvis dalyvauja šioje Akcijoje, gauna Akcijos Taisyklėse nustatytą Premiją bei Džiugo vardo sertifikatą, šalys susitarė ir sudarė šią Sutartį dėl asmens filmavimo ir fotografavimo bei atvaizdo publikavimo ir vardo naudojimo (toliau – Sutartis)

  1. SUTARTIES OBJEKTAS
    • Šalys susitaria, kad Bendrovės savo nuožiūra bet kokiomis priemonėmis užfiksuotas Dalyvio ir jo nepilnamečio vaiko(-ų) atvaizdas, taip pat vardas, pavardė, informacija apie asmens gautą Premiją bei kiti duomenys, susiję su Akcija reklamuojant ar teikiant informaciją apie šią Akciją komerciniais, rinkodaros tikslais be jokių teritorijos, naudojimo apribojimų neatlygintinai  būtų naudojami, publikuojami ir skelbiami viešai įvairiomis formomis Bendrovės valdomose „Facebook“ paskyrose, kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse ir/arba savo internetinėse svetainėse (www.zpienas.lt, dziugashouse.lt, www.dziugaskids.eu) įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukų viešinimu ir kitose žiniasklaidos priemonėse – televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse.
  1. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Dalyvis pareiškia ir sutinka, kad Bendrovė  fotografuotų ir (ar) filmuotų Dalyvį ir jo nepilnametį vaiką.

2.2. Dalyvis pareiškia, kad jam yra suprantama ir žinoma, kad 1.1. p. punkte numatytą teisę Bendrovei suteikia neatlygintinai ir ateityje Dalyvis įsipareigoja nereikalauti jokio užmokesčio ir nereikšti dėl to jokių pretenzijų.

2.3. Dalyvis suteikia šioje sutartyje nurodytas teises Bendrovei neribotam laikui.

2.4. Dalyvis įsipareigoja sutartyje įvardintų objektų neskelbti viešai be išankstinio Bendrovės sutikimo.

2.5. Dalyvis sutinka ir neprieštarauja, kad šioje sutartyje numatytas teises įgyja Bendrovė ar kita su ja tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi bendrovė, kuri sutarties pagrindu ar ir kitu teisėtu pagrindu vykdo savo pareigas Bendrovės naudai bei interesais (susijusi bendrovė, distributorius, paslaugų teikėjas, pirkėjas ir pan.).

2.6. Bendrovė įsipareigoja sutartyje įvardintus objektus naudoti nekenkiant Dalyvio ir jo vaiko reputacijai.

2.7. Dalyvis sutinka, kad Šioje sutartyje nurodytu tikslu Bendrovė tvarkytų šios Sutarties pagrindu pateiktus asmens duomenis. Bendrovė įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.8. Sutarties 1.1. punkte numatyta teisė suteikiama be jokių laiko, teritorijos, naudojimo apribojimų, t.y. Bendrovė turi teisę šioje sutartyje įvardintus objektus atgaminti, spausdinti, platinti, parduoti, viešai demonstruoti, padaryti viešai prieinamais kompiuterių tinklais (internetu), naudoti visoje reklaminėje informacijoje ir reklamos priemonėse, naudoti kartu su kitų asmenų atvaizdais ir vardais.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki akcijos  „Auk kartu su Džiugu“ pabaigos.

3.2. Visi ginčai dėl sutarties vykdymo pirmiausia sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčų derybų keliu, jie turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Bendrovės buveinės registracijos vietą.

3.3. Šioje sutartyje pateikta informacija ar kiti duomenys gauti bet kokia forma atliekant su sutarties vykdymu susijusius veiksmus yra konfidencialūs. Sutarties šalys įsipareigoja imtis visų leistinų ir protingų priemonių užtikrinant, kad konfidencialūs duomenys netaptu prieinami tretiesiems asmenims ar paviešinti, išskyrus įstatymuose nustatytus privalomus tokių duomenų atskleidimo atvejus.

3.4. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties šaliai.

  1. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

4.1. Ši Sutartis Šalių suprasta dėl turinio, pasekmių ir, kaip visiškai atitinkanti jų valią bei tikruosius ketinimus, pasirašyta:

Bendrovė   Dalyvis
Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“  
Adresas: Sedos 35, LT-87101 Telšiai
Tel.: +370 444 22201
El. p.: info@zpienas.lt
Įmonės kodas: 180240752
PVM kodas: LT802407515
Sąskaitos Nr.: LT764010042800060281
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
_____________________________________