SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 

__________________________

(data, vieta)

 

 

Aš,
                                                                       (vardas, pavardė)

atsižvelgiant į tai, kad Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (juridinio asmens kodas 180240752), toliau – Bendrovė, organizuoja akciją „Auk kartu su Džiugu“ (toliau – Akcija) ir savo iniciatyva dalyvauju šioje Akcijoje, pareiškiu, kad sutinku ir esu informuotas (-a), kad:

 • Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752 (toliau – Bendrovė) gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: vardą, telefono numerį, el. pašto adresą (toliau – Duomenys).
 • Aukščiau išvardinti asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais: tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Šiame sutikime nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra šis sutikimas.
 • Pasikeitus mano asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, pasižadu pranešti apie tai Bendrovei.
 • Sutikimo galiojimo terminas – nuo šio Sutikimo pateikimo momento iki Akcijos galiojimo pabaigos.
 • Sutikimas ir jame nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi iki Akcijos galiojimo pabaigos arba Sutikimo atšaukimo arba Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai teisės aktai numato kitokį duomenų saugojimo terminą.

Jei sutikimo duomenys naudojami kaip įrodymai ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais, asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikia šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Sutikimas galioja iki jo atšaukimo momento arba iki sutikime nurodyto jo galiojimo termino pabaigos.

 • Man yra žinoma, kad turiu teisę:
 • Duoti arba atsisakyti duoti sutikimą, taip pat bet kada atšaukti duotą sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • Susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis;
 • Prašyti ištaisyti netikslius duomenis, prašyti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
 • Į duomenų perkeliamumą;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant teikiamus elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Bendrovė įsipareigoja į Jūsų raštiškus prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsiant ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Žodinių prašymų Darbdavys nenagrinėja.
 • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – pašto adresas a.matuzas@zpienas.lt, korespondencijos adresas Sedos g. 35, 87101 Telšiai.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į Bendrovę. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Patvirtinu, kad šiame sutikime išdėstytas tekstas atitinka mano tikrąją valią ir ketinimus, sutikimo turinys yra aiškus ir suprantamas.

_____________________________________________________________

                                                                             (vardas, pavardė ir parašas)