SOCIALINĖS AKCIJOS „AUK KARTU SU DŽIUGU“

TAISYKLĖS

 

 1. Akcijos organizatorius
  • Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS”, juridinio asmens kodas 180240752, buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai LT-87101, Lietuva (toliau – Organizatorius) organizuoja socialinę akciją „Auk kartu su Džiugu“ vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
 1. Akcijos pradžia
  • Socialinė akcija „Auk kartu su Džiugu“ (toliau – Akcija) vyks nuo 2021 m. gegužės 1d. (pirmoji Akcijos diena).
 1. Akcijos dalyviai
  • Akcijoje dalyvauti turi teisę ir Dalyviais gali būti visi fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami Lietuvos Respublikos teritorijoje, įvykdę Akcijos sąlygas, nurodytas šiose Taisyklėse.
  • Vienas Dalyvis paraišką dėl dalyvavimo akcijoje dėl vieno vaiko gali pateikti tik vieną kartą.

 

 1. Premijos dydis
  • Akcijos metu Dalyviui, atitinkančiam Taisyklių 5 sk. numatytas sąlygas, išmokamos piniginės premijos (toliau – Premija) kiekis ir vertė bei kiti prizai:
   • vienam Dalyviui išmokamos Premijos dydis – 400 Eur (keturi šimtai eurų);
   • Dalyviui gimusiam vaikui (toliau – Vaikas) išduodamas Vardo suteikimo sertifikatas.
 1. Dalyvavimo sąlygos
  • Premija išmokama Dalyviams, kurie atitinka visus žemiau išvardintus dalyvavimo akcijoje kriterijus:
   • Dalyviui gimė vaikas laikotarpiu 2021-05-01 – 2021-12-31 ir vaikui buvo suteiktas vardas Džiugas;
   • Dalyvis pateikė Organizatoriui paraišką dėl dalyvavimo Akcijoje laikotarpiu 2021-05-01 – 2022 02-01, vaiko gimimo bei vardo Džiugas suteikimą patvirtinantį dokumentą bei paraiškos priedus:
    • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
    • sutartį dėl asmens filmavimo ir fotografavimo bei atvaizdo publikavimo ir vardo naudojimo;
   • Paraišką ir priedus Dalyvis privalo pateikti Organizatoriaus atstovui iš anksto suderintu laiku. Dalyviai dėl dalyvavimo Akcijoje pirmiausia registruojasi telefonu +370 620 33358.
   • Dėl 4.1. p. numatytos Premijos bei Vardo suteikimo sertifikato gavimo kreipiasi Dalyvis – nepilnamečio Vaiko įstatyminis atstovas.
   • Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš dalyvavimo Akcijoje asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo neatitinka šių Taisyklių ar pažeidžia šias Taisykles.
 1. Papildomos Vardo suteikimo sertifikato turėtojo naudos
  • Vardo suteikimo sertifikato turėtojai turi galimybę gauti šias papildomas naudas:
   • vaikas, sulaukęs 7 metų amžiaus ir iki sulauks 11 metų imtinai, gali rašyti laišką su norais Lietuvos Džiugo seneliui Kalėdų laikotarpiu adresu Telšiai, Sedos g. 35, LT-87101. Kiekvienu atveju Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti dėl Kalėdinio sveikinimo pobūdžio.
   • sulaukusiam mokyklinio amžiaus Vaikui skiriamas pirmoko priemonių krepšelis ne didesnės nei 100 Eur vertės. Dėl pirmoko krepšelio prašymai teikiami ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki Vaiko mokslo metų pradžios t.y. iki liepos 1d.
   • teikiamas sveikinimas Vaiko gimimo dienos proga iki vaikas sulauks 7 metų amžiaus. Kiekvienu atveju Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti dėl sveikinimo ir jo pobūdžio.
   • galimybę dalyvauti viešoje Džiugo vardo paminėjimo šventėje, organizuojamoje Organizatoriaus nuožiūra ir lėšomis kas 5 metus, pradedant nuo 2022 metų. Kiekvienu atveju Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti dėl organizuojamos šventės rengimo, jos datos bei pobūdžio bei kitų organizacinių klausimų.
  • Papildomą naudą turi galimybę gauti Vardo suteikimo sertifikato turėtojai, kurie atitinka visus šiuos kriterijus:
   • papildomos naudos gavimo metu yra išlaikę Džiugo vardą ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą;
   • pateiktas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nėra atšauktas bei pasikeitus nurodytiems asmens duomenims apie tai raštu yra pranešta Organizatoriui;
   • kreipiasi raštu su prašymu į Organizatorių dėl papildomos naudos gavimo. Prašymą dėl papildomos numatytos naudos kreipiasi Dalyvis – nepilnamečio vaiko, turinčio Džiugo vardą įstatyminis atstovas, vaikui sulaukus 14 m. kreipiasi Vaikas su įstatyminių atstovų sutikimu. Sulaukęs 18 m. Vardo suteikimo sertifikato turėtojas kreipiasi asmeniškai pats.
 1. Premijos gavėjų skelbimas ir premijų atsiėmimas
  • Akcijos Organizatorius su premijų gavėjais susisieks paraiškos formoje nurodytais kontaktais po paraiškos dėl Premijos gavimo per 10 dienų po atitikimo Akcijos sąlygoms įvertinimo. Esant trūkumams, paraiška bus grąžinama pareiškėjui šiems trūkumams pašalinti.
  • Jeigu su Akcijos dalyviu jo pateiktais kontaktais nepavyks susisiekti per 30 dienų, premijos paskyrimas bus nebegaliojantis ir premija dalyviui perduota nebus. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus Akcijos metu, kai su dalyviais negalima susisiekti.
  • Premijų gavėjai bus paskelbti interneto svetainėje www.dziugaskids.eu po paraiškos atitikimo akcijos sąlygoms įvertinimo bei informuoti asmeniškai.
  • Premijos bus pervedamos į Dalyvio paraiškoje nurodytą banko sąskaitą per 30 darbo dienų nuo paraiškos patvirtinimo.
  • Kartu su premija Dalyviui bus įteiktas Vardo suteikimo sertifikatas, kuris bus įteiktas asmeniškai paraiškoje nurodytu gyvenamuoju adresu įteikimo procedūrą įamžinant fotografijose. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas (įskaitant COVID-19, bet tuo neapsiribojant) ir (ar) taikomi kiti susiję ribojimai, sertifikatas siunčiamas registruotu paštu, dėl fotografijų šalys susitaria individualiai.
  • Dėl papildomų naudų, nurodytų Taisyklių 6 sk. su Dalyviais bus susisiekiama per protingą laikotarpį.
  • Visus mokesčius, susijusius su Premijų skyrimu ir išmokėjimu apmoka Akcijos Organizatorius.
 1. Privatumo politika
  • Akcijos metu pateikiant paraiškas bus renkami šie Dalyvių asmens duomenys: pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, sąskaitos numeris, nepilnamečio vaiko vardas, pavardė, Dalyvio ir jo nepilnamečio vaiko(-ų) atvaizdas ir kiti susiję su dalyvavimu Akcijoje duomenys.
  • Pateikdamas paraišką Dalyvis sutinka, kad Akcijos Organizatorius tvarkytų Dalyvio asmens duomenis, laikydamasis šių Taisyklių bei asmens duomenų teisinei apsaugai taikomų teisės aktų reikalavimų.
  • Akcijos dalyvis yra informuojamas, kad dalyvaudamas Akcijoje sutinka, kad Organizatorius fotografuotų ir (ar) filmuotų Dalyvį ir jo nepilnametį vaiką(-us). Taip pat sutinka, kad Organizatorius savo nuožiūra bet kokiomis priemonėmis užfiksuotą Dalyvio ir jo vaiko(-ų) atvaizdą, taip pat vardą, pavardę, informaciją apie asmens gautą premiją bei kitus duomenis, susijusius su Akcija reklamuojant ar teikiant informaciją apie šią Akciją, komerciniais ar kitais teisėtais tikslais publikuotų ir skelbtų viešai įvairiomis formomis akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdomose „Facebook“ paskyrose, kitose socialinės žiniasklaidos priemonėse ir/arba savo internetinėse svetainėse (www.zpienas.lt, www.dziugashouse.lt, www.dziugaskids.eu) įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukų viešinimu ir kitose žiniasklaidos priemonėse – televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse.
  • Akcijos Dalyvis informuojamas, kad dalyvaudamas Akcijoje sutinka, kad taps Organizatoriaus produktų ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose) bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins Organizatoriaus produktų vardą.
  • Dalyvis turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el. paštu a.matuzas@zpienas.lt taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
  • Akcijos dalyvių pateikti asmens duomenys apibendrinami, apdorojami, saugomi tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Organizatorius suteikta teise dėl asmens atvaizdo, vardo publikavimo, asmens duomenų tvarkymo naudosis nekenkiant Asmens reputacijai.
  • Akcijos vykdymo tikslais duomenų tvarkymui taiko visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose, imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 1. Papildoma informacija
  • Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio. Visais atvejais visų pirma turi būti vadovaujamasi šiomis Taisyklėmis.
  • Visos Akcijos Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje adresu www.dziugaskids.eu.
  • Akcijos Organizatoriaus pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas ir / ar nutraukti Akcijos vykdymą, nekompensuodamas jokių Akcijos dalyvio(-ių) patirtų su dalyvavimu Akcijoje susijusių išlaidų, apie pakeitimus ar Akcijos nutraukimą informuojant apie tai interneto svetainėje adresu www.dziugaskids.eu.
  • Akcijos dalyviai turi teisę teikti Organizatoriui pretenzijas dėl Akcijos eigos per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo netenkinimo dienos paštu adresu Sedos 35, Telšiai bei el. paštu: info@dziugaskids.eu.
  • Dalyviui turtint klausimų ar nusiskundimų dėl netinkamai ir/arba neteisėtai tvarkomų jo ir/ar jo vaiko (-ų) asmens duomenų, Dalyvis turi teisę kreiptis tiek pirmiausia į Organizatorių, tiek pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  • Visos pateiktos pretenzijos bus nagrinėjamos ir atsakymai el. paštu pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Žodinių prašymų Organizatorius nenagrinėja.
  • Iškilus klausimams dėl Akcijos galima kreiptis el. paštu: info@dziugaskids.eu.

 

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ AKCIJOJE!