KAMPAANIA „KASVA KOOS DŽIUGASEGA“

EESKIRI

 

 1. Kampaania korraldaja
  • Aktsiaselts AB Žemaitijos Pienas, juriidilise isiku registrikood 180240752, asukoha aadress Sedos g. 35, Telšiai, 87101, Leedu (edaspidi tekstis – Korraldaja), korraldab kampaania „Kasva koos Džiugasega“, juhindudes alljärgnevatest eeskirjadest (edaspidi – Eeskiri).
 1. Kampaania aeg
  • Kampaania „Kasva koos Džiugasega“ (edaspidi – Kampaania) toimub alates 1. maist 2021 (Kampaania esimene päev).
 1. Kampaanias osalejad
  • Kampaanias on õigus osaleda ja Osalejateks olla kõigil füüsilistel isikutel, kes elavad ja on kättesaadavad _______________________________________, on täitnud käesolevas Eeskirjas sätestatud Kampaania tingimused.
  • Üks Osaleja võib taotluse ühe lapse kampaanias osalemiseks esitada ainult üks kord.

 

 1. Preemia suurus
  • Kampaania ajal Osalejale, kes vastab Eeskirja peatükis 5 sätestatud tingimustele, välja makstava rahalise preemia (edaspidi – Preemia) summa ning muud auhinnad:
   • ühele Osalejale makstava Preemia suurus on 400 eurot (nelisada eurot);
   • Osalejale sündinud lapsele (edaspidi – Laps) väljastatakse Nimesertifikaat.
 1. Osalemise tingimused
  • Preemia makstakse välja Osalejatele, kes vastavad kõigile allpool nimetatud kampaanias osalemise kriteeriumidele:
   • Osalejale sündis ajavahemikul 01.05.2021–31.12.2021 laps ja talle pandi nimeks Džiugas/Džiuga;
   • Osaleja esitas korraldajale taotluse Kampaanias osalemiseks ajavahemikul 01.05.2021–01.02.2022, lapse sündi ning nime andmist kinnitava dokumendi ning taotluse lisad:
    • nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
    • lepingu isiku filmimiseks ja pildistamiseks ning kujutise publitseerimiseks ja nime kasutamiseks.
   • Taotluse ja lisad on Osaleja kohustatud esitama Korraldaja esindajale eelnevalt kooskõlastatud ajal. Osalejad registreeruvad Kampaanias osalemiseks eelkõige telefonil ________________________
   • Punktis 4.1. sätestatud Preemia ning sertifikaadi saamiseks pöördub Osaleja, kes on alaealise Lapse seaduslik esindaja.
   • Korraldaja jätab endale õiguse mitte lubada osaleda või diskvalifitseerida Kampaanias osalemisest isik, kui on alust kahtlustada, et isik ei vasta Eeskirja nõuetele või rikub seda Eeskirja.
 1. Nimesertifikaadi omaniku lisakasud
  • Nimesertifikaadi omanikel on võimalus saada järgmisi lisakasusid:
   • 7-aastaseks saanud laps võib kuni 11. eluaastani (kaasa arvatud) saata jõulude ajal oma soovidega kirja Leedu Džiugase jõuluvanale aadressil Telšiai, Sedos g. 35, LT-87101. Igal üksikul juhul jätab Korraldaja endale õiguse otsustada omal äranägemisel jõulutervituse iseloomu üle.
   • kui laps saab 7-aastaseks ja hakkab kooli minema, siis kingime talle esimese klassi õpilasele vajalikud koolitarbed mitte rohkem kui 100 euro eest. Esimese klassi õpilasele vajalike koolitarvete taotlused tuleb esitada hiljemalt 2 kuud enne Lapse õppeaasta algust, st enne 1. juulit.
   • õnnitleme Last tema sünnipäeva puhul, kuni laps saab 7-aastaseks. Igal üksikul juhul jätab Korraldaja endale õiguse otsustada omal äranägemisel sünnipäevaõnnitluse ja selle iseloomu üle.
   • Võimalus osaleda Džiugase nime tähistamise pidulikul üritusel, mis korraldatakse Korraldaja äranägemisel ja vahenditega alates 2022. aastast iga 5 aasta järel. Igal üksikul juhul jätab Korraldaja endale õiguse otsustada omal äranägemisel korraldatava piduliku ürituse, selle kuupäeva, iseloomu ning muude korralduslike küsimuste üle.
  • Lisakasu saamise võimalus on kõigil Nimesertifikaadi omanikel, kes vastavad järgmistele kriteeriumidele:
   • lisakasu saamise ajal on nad säilitanud Džiugas eesnime ja esitavad seda kinnitava dokumendi;
   • isikuandmete töötlemiseks esitatud nõusolekut ei ole tühistatud ning isikuandmete muutmisest on Korraldajat kirjalikult teavitatud;
   • on esitanud Korraldajale kirjaliku taotluse lisakasu saamiseks. Taotluse lisakasu saamiseks esitab Osaleja – Džiugas nime kandva alaealise lapse seaduslik esindaja – või Nimesertifikaadi omanik isiklikult sõltuvalt lapse vanusest ja juhindudes ___________________ (riigi) seadustest.
 1. Preemia saajate välja kuulutamine ja preemiate kätte saamine
  • Kampaania Korraldaja võtab preemia saajatega ühendust taotluse vormil nimetatud kontaktidel 10 päeva jooksul pärast Preemia saamiseks esitatud taotluse Kampaania eeskirjale vastavuse hindamist. Kui esinevad puudused, tagastatakse taotlus nende puuduste kõrvaldamiseks taotlejale.
  • Kui Kampaanias osalejaga ei ole võimalik tema esitatud kontaktidel ühendust saada 30 päeva jooksul, siis preemia määramine ei kehti ja preemiat osalejale ei väljastata. Korraldaja ei vastuta ükskõik milliste Kampaania ajal tekkinud kaebuste eest, kui osalejatega ei ole võimalik ühendust saada.
  • Preemiate saajad kuulutatakse välja veebilehel www.dziugaskids.eu pärast taotluse kampaania tingimustele vastavuse hindamist ning neid teavitatakse sellest ka isiklikult.
  • Preemiad kantakse Osaleja taotlusel märgitud pangakontole 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse kinnitamist.
  • Koos preemiaga antakse Osalejale Nimesertifikaat, mis saadetakse registreeritud postiga taotlusel märgitud elukoha aadressile.
  • Eeskirja peatükis 6 sätestatud lisakasude küsimuses võetakse Osalejatega ühendust mõistliku aja jooksul.
  • Kõik Preemiate määramise ja välja maksmisega seotud maksud tasub Kampaania Korraldaja.
 1. Privaatsuspoliitika
  • Kampaania ajal taotluste esitamisel kogutakse järgmisi Osalejate isikuandmeid: taotleja eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangakonto number, alaealise lapse eesnimi, perekonnanimi, Osaleja ja tema alaealise lapse (laste) kujutis ja muud Kampaanias osalemisega seotud andmed.
  • Taotluse esitamisega annab Osaleja oma nõusoleku, et Kampaania Korraldaja töötleks Osaleja isikuandmeid, järgides selles Eeskirjas ning isikuandmete kaitse kohta käivates õigusaktides sätestatud nõudeid.
  • Kampaanias Osalejat teavitatakse, et Kampaanias osaledes annab ta oma nõusoleku, et Korraldaja pildistaks ja (või) filmiks Osalejat ja tema alaealist last (lapsi). Samuti nõustub ta, et Korraldaja poolt omal äranägemisel igasuguste vahenditega fikseeritud Osaleja ja tema alaealise lapse (laste) kujutis, samuti eesnimi, perekonnanimi ja teave isiku saadud Preemia kohta ning muud andmed, mis on seotud Kampaania reklaamimisega või selle Kampaania kohta teabe edastamisega äri või turunduse eesmärgil ilma mingite territooriumi ja kasutamise piiranguteta, oleks tasuta kasutatavad, avaldatavad ja avalikustatavad erineval kujul aktsiaseltsi ŽEMAITIJOS PIENAS hallatavatel Facebooki kontodel, teistes sotsiaalvõrgustikes ja/või oma veebilehtedel dziugaskids.eu , kaasa arvatud, kuid mitte ainult, fotode avaldamine ka teistes meediavahendites – televisioonis, internetis ja muudes meediates.
  • Kampaanias Osalejat teavitatakse sellest, et Kampaanias osaledes nõustub ta saama Korraldaja toodete suursaadikuks, kes annab hea sõnumi edasi teistele isikutele (osalemine pressi-, sotsiaal-, interneti-, TV-kanalites) ning poolte eraldi kokkuleppel reklaamib aktiivselt Korraldaja tootenimetust.
  • Osalejal on õigus mitte nõustuda tema isikuandmete töötlemisega või igal ajal oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest e-posti aadressil a.matuzas@zpienas.lt, samuti tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse, nõuda ebaõigete, mittepõhjalike ja ebatäpsete andmete parandamist.
  • Kampaanias osalejate isikuandmeid üldistatakse, töödeldakse ja säilitatakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil.Korraldaja kasutab antud õigust seoses isiku kujutise ja nime avaldamise ning isikuandmete töötlemisega Isiku mainet kahjustamata.
  • Kampaania täitmise eesmärgil järgime andmete töötlemisel kõiki andmekaitse ja töötlemise nõudeid, mis on sätestatud Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse ning teistes seadustes, võtame tarvitusele kõik tehnilised ja korralduslikud meetmed, et oleks tagatud kõigi andmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotamise, muutmise, volitamata avaldamise või ligipääsu eest ning kõigi teiste ebaseaduslike töötlemise vormide eest.
 1. Lisainfo
  • Korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalis Kampaania kohta esitatud teave on ainult informatiivse iseloomuga. Kõigil juhtudel tuleb kõigepealt juhinduda käesolevast Eeskirjast.
  • Kampaania „Kasva koos Džiugasega“ Eeskiri avaldatakse veebilehel aadressil www.dziugaskids.eu.
  • Kampaania Korraldaja jätab endale õiguse muuta Kampaania tingimusi ja/või lõpetada Kampaania, hüvitamata osaleja (-te) Kampaanias osalemisega seotud kulusid, teavitades Kampaania muudatustest või lõpetamisest veebilehel www.dziugaskids.eu.
  • Kampaanias osalejatel on õigus esitada Korraldajale pretensioone Kampaania käigu kohta 30 kalendripäeva jooksul alates esitatud taotluse rahuldamata jätmise päevast posti teel aadressile Sedos 35, Telšiai ja e-postiga: info@dziugaskids.eu.
  • Kui Osalejal on küsimusi või kaebusi seoses tema ja / või tema lapse isikuandmete ebaõige ja / või ebaseadusliku töötlemisega, on Osalejal õigus pöörduda kõigepealt nii Korraldaja poole kui ka esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.
  • Kõik esitatud pretensioonid menetletakse ja vastused esitatakse e-posti teel 20. kalendripäeva jooksul nende kättesaamise päevast. Suusõnalisi taotlusi Korraldaja ei menetle.
  • Kampaaniaga seotud küsimuste korral võib pöörduda e-posti teel aadressil: info@dziugaskids.eu

 

TÄNAME TEID KAMPAANIAS OSALEMISE EEST!