SOCIĀLĀS AKCIJAS „AUDZ KOPĀ AR DŽIUGAS”

NOTEIKUMI

 

 1. Akcijas organizators
  • Akciju sabiedrība „ŽEMAITIJOS PIENAS”, juridiskās personas kods 180240752, juridiskā adrese Sedos iela 35, Telši LT-87101, Lietuva (turpmāk – Organizators) organizē sociālo akciju „Audz kopā ar Džiugas” saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).
 1. Akcijas sākums
  • Sociālā akcija „Audz kopā ar Džiugas” (turpmāk – Akcija) notiks no 2021. gada 1. maija (Akcijas pirmā diena).
 1. Akcijas dalībnieki
  • Visām fiziskām personām, kas dzīvo un ir pieejamas ________________________________________, un ir izpildījušas šajos Noteikumos noteiktos Akcijas nosacījumus, ir tiesības piedalīties Akcijā.
  • Viens Dalībnieks var pieteikties dalībai akcijā vienam bērnam tikai vienu reizi.

 

 1. Prēmijas summa
  • Akcijas laikā Dalībniekam, kas atbilst Noteikumu 5. nodaļas nosacījumiem, izmaksājamās naudas prēmijas (turpmāk – Prēmija) apmērs un vērtība un citas balvas:
   • vienam Dalībniekam izmaksātā Prēmijas summa ir 400 EUR (četri simti euro);
   • Dalībnieka bērnam (turpmāk – Bērns) tiek izdots Vārda sertifikāts.
 1. Dalības nosacījumi
  • Prēmija tiek izmaksāta Dalībniekiem, kuri atbilst visiem dalības akcijā kritērijiem:
   • Dalībniekam piedzimis bērns laika periodā 01.05.2021.–31.12.2021. un bērnam dots vārds Džugs/Džuga;
   • Dalībnieks iesniedz Organizatoram pieteikumu dalībai Akcijā laika posmā 01.05.2021.–31.02.2022. un dokumentu, kas apliecina bērna dzimšanu un vārdu, kā arī pieteikuma pielikumus:
    • piekrišanu personas datu apstrādei;
    • vienošanos par personas filmēšanu un fotografēšanu, attēla publicēšanu un vārda izmantošanu;
   • Dalībniekam pieteikums un pielikumi jāiesniedz Organizatora pārstāvim iepriekš saskaņotā laikā. Dalībnieki dalībai akcijā vispirms reģistrējas pa tālruni ________________________
   • Sakarā ar 4.1. p. paredzētās Prēmijas un sertifikāta saņemšanu sazinās Dalībnieks – nepilngadīgā Bērna likumīgais pārstāvis.
   • Organizators patur tiesības neļaut piedalīties vai diskvalificēt personu no dalības Akcijā, pamatojoties uz aizdomām, ka persona neievēro šos Noteikumus vai pārkāpj šos Noteikumus.
 1. Papildu priekšrocības Vārda sertifikāta turētājam
  • Vārda sertifikāta īpašniekiem ir šādas papildu priekšrocības:
   • bērns, sasniedzot 7 gadu vecumu un līdz 11 gadu vecumam ieskaitot, Ziemassvētku laikā var rakstīt vēlmju vēstuli Lietuvas Džuga vecītim uz adresi Telši, Sedos iela 35, LT-87101. Katrā gadījumā Organizators patur tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt par Ziemassvētku apsveikuma raksturu.
   • skolas vecumu sasniegušam Bērnam tiek piešķirts pirmklasnieka komplekts, kura vērtība nepārsniedz 100 EUR. Pieteikumi pirmklasnieka komplektam jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms Bērna mācību gada sākuma, tas ir, līdz 1. jūlijam.
   • apsveikums Bērna dzimšanas dienā, līdz bērns sasniedz 7 gadu vecumu. Katrā gadījumā Organizators patur tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt par apsveikuma raksturu un veidu.
   • iespēja piedalīties Džiugas vārda dienas svētkos, kas tiek organizēti pēc Organizatora ieskatiem un par Organizatora līdzekļiem ik pēc 5 gadiem, sākot no 2022. gada. Katrā gadījumā Organizators patur tiesības pēc saviem ieskatiem izlemt par svētku rīkošanu, to datumu un raksturu, kā arī citiem organizatoriskiem jautājumiem.
  • Papildu priekšrocības ir pieejamas Vārda sertifikāta īpašniekiem, kuri atbilst visiem šiem kritērijiem:
   • papildu priekšrocību saņemšanas laikā ir saglabājuši Džugas vārdu un iesniedz to apliecinošu dokumentu;
   • personas datu apstrādei dotā piekrišana nav atsaukta un Organizatoram ir rakstiski paziņots par visām izmaiņām norādītajos personas datos;
   • rakstiski vēršas pie Organizatora, lai saņemtu papildu priekšrocības. Pieprasījumu par paredzētajām papildu priekšrocībām iesniedz Dalībnieks – nepilngadīga bērna ar vārdu Džugas likumīgais pārstāvis vai arī Vārda sertifikāta īpašnieks iesniedz pats personīgi atkarībā no bērna vecuma, saskaņā ar ___________________ (valsts) likumiem.
 1. Prēmiju saņēmēju paziņošana un prēmiju saņemšana
  • Akcijas Organizators pēc pieteikuma Prēmijai saņemšanas sazināsies ar Prēmiju saņēmējiem, izmantojot pieteikuma veidlapā norādītos kontaktus, 10 dienu laikā pēc atbilstības Akcijas nosacījumiem izvērtēšanas. Trūkumu gadījumā pieteikums tiks atgriezts pieteicējam, lai novērstu šos trūkumus.
  • Ja 30 dienu laikā neizdosies sazināties ar Akcijas dalībnieku, izmantojot iesniegto kontaktinformāciju, piešķirta prēmija vairs nebūs spēkā un netiks pārskaitīts dalībniekam. Organizators nav atbildīgs par jebkādām sūdzībām, kas rodas Akcijas laikā, ja ar dalībniekiem nevar sazināties.
  • Prēmiju saņēmēji tiks publicēti vietnē www.dziugaskids.eu pēc pieteikuma atbilstības akcijas nosacījumiem izvērtēšanas un tiks informēti personīgi.
  • Prēmijas tiks ieskaitītas Dalībnieka pieteikumā norādītajā bankas kontā 30 darba dienu laikā no pieteikuma apstiprināšanas.
  • Kopā ar prēmiju Dalībniekam tiks piešķirts Vārda sertifikāts, kas tiks nosūtīts ierakstītā vēstulē uz pieteikumā norādīto dzīvesvietas adresi.
  • Par Noteikumu 6. nodaļā norādītajām papildu priekšrocībām ar Dalībniekiem sazināsies saprātīgā laika posmā.
  • Visus maksājumus, kas saistīti ar Prēmiju piešķiršanu un izmaksu, maksā Akcijas Organizators.
 1. Privātuma politika
  • Akcijas laikā iesniedzot pieteikumus, tiks apkopoti šādi Dalībnieku personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, konta numurs, nepilngadīgā bērna vārds, uzvārds, Dalībnieka un viņa nepilngadīgā bērna (-u) attēli un citi dati, kas saistīti ar dalību Akcijā.
  • Iesniedzot pieteikumu, Dalībnieks piekrīt, ka Akcijas Organizators apstrādā Dalībnieka personas datus saskaņā ar šo Noteikumu un tiesību aktu, kas piemērojami personas datu tiesiskajai aizsardzībai, prasībām.
  • Akcijas Dalībnieks tiek informēts, ka, piedaloties Akcijā, viņš piekrīt, ka Organizators fotografē un (vai) filmē Dalībnieku un viņa nepilngadīgo bērnu (-us). Dalībnieks arī piekrīt, ka Organizators pēc saviem ieskatiem ar jebkādiem līdzekļiem fiksētu Dalībnieka un viņa nepilngadīgā bērna (-u) attēlu, kā arī vārdu, uzvārdu, informāciju par personas saņemto Prēmiju un citus ar Akciju saistītos datus, reklamējot vai sniedzot informāciju par šo Akciju, komerciāliem un mārketinga mērķiem izmanto, publicē un publisko dažādās formās Uzņēmuma pārvaldītajos Facebook kontos, citos sociālajos medijos un/vai Uzņēmuma vietnēs (www.zpienas.lt, www. dziugashouse.lt, www.dziugaskids.eu), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar to, fotogrāfiju publicēšanu arī citos plašsaziņas līdzekļos – televīzijā, internetā un citos plašsaziņas līdzekļos.
  • Akcijas Dalībnieks tiek informēts, ka, piedaloties Akcijā, viņš piekrīt, ka kļūs par Organizatora produktu vēstnieku, kas labo ziņu nodos citām personām (dalība preses, sociālajos, interneta, TV kanālos) un pēc pušu atsevišķas vienošanās aktīvi publicēs Organizatora produktu nosaukumu.
  • Dalībniekam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei vai jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, paziņojot par to uz e-pastu matuzas@zpienas.lt, kā arī iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu personas datu labošanu.
  • Akcijas Dalībnieku iesniegtie personas dati tiek apkopoti, apstrādāti, glabāti un apstrādāti likumīgi, godīgi un pārredzami. Organizators izmantos piešķirtās tiesības attiecībā uz personas attēla un vārda publicēšanu, personas datu apstrādi, nekaitējot Personas reputācijai.
  • Akcijas īstenošanas nolūkiem datu apstrādei tiek piemērotas visas drošības un apstrādes prasības, kuras paredz Lietuvas Republikas likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi likumi, tiek veikti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu visu datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, kā arī pret visiem citiem nelikumīgas apstrādes veidiem.
 1. Papildinformācija
  • Organizators brīdina, ka reklāmas materiālā dotā informācija par Akciju ir tikai informatīva rakstura. Visos gadījumos vispirms jāvadās pēc šiem Noteikumiem.
  • Visi Akcijas Noteikumi ir publicēti vietnē www.dziugaskids.eu.
  • Akcijas Organizators patur tiesības mainīt Akcijas noteikumus un/vai pārtraukt Akciju, neatmaksājot nekādus Akcijas Dalībnieka (-u) izdevumus, kas saistīti ar dalību Akcijā, informējot par Akcijas izmaiņām vai pārtraukšanu vietnē www.dziugaskids.eu.
  • Akcijas dalībniekiem ir tiesības iesniegt Organizatoram pretenzijas par Akcijas norisi 30 kalendāro dienu laikā no iesniegtā pieprasījuma neapmierināšanas datuma pa pastu uz adresi Sedos 35, Telši, un e-pastu: info@dziugaskids.eu.
  • Ja Dalībniekam rodas jautājumi vai sūdzības par nepareizu un/vai pretlikumīgu viņa un/vai viņa bērna (-u) personas datu apstrādi, Dalībniekam ir tiesības gan vispirms vērsties pie Organizatora, gan iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai.
  • Visas pretenzijas tiks izskatītas, un atbildes jums tiks nosūtītas pa e-pastu 20 kalendāro dienu laikā pēc to saņemšanas. Organizators neizskata mutiskus pieprasījumus.
  • Ja jums ir jautājumi par Akciju, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@dziugaskids.eu.

 

PATEICAMIES PAR PIEDALĪŠANOS AKCIJĀ!