PIEKRIŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDEI

INFORMĒŠANAS MĒRĶIEM

 

__________________________

(datums, vieta)

 

Es,
                                                                       (vārds, uzvārds)

tā kā Akciju sabiedrība „ŽEMAITIJOS PIENAS” (juridiskās personas kods 180240752), turpmāk tekstā – Uzņēmums, organizē akciju „Audz kopā ar Džiugas” (turpmāk tekstā – Akcija) un es pēc savas iniciatīvas piedalos šajā akcijā, apliecinu, ka piekrītu un esmu informēts (-a), ka:

 • Akciju sabiedrība „ŽEMAITIJOS PIENAS“, Sedos g. 35, Telši, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 180240752 (turpmāk tekstā – Sabiedrība) saņemtu un kārtotu šos personas datus: manu un mana nepilngadīgā bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas adresi, manu tālruņa numuru, e-pasta adresi, bankas konta numuru, manu personas kodu un manus iesniegtos datus, kas obligāti par iedalīšanos Akcijā (turpmāk tekstā – Dati).
 • Minētie personas dati tiks apstrādāti šādiem mērķiem: dalībai Akcijā, informācijas par Akciju paziņošanai, piešķiršanas mērķiem (naudas balvas izmaksai, papildu priekšrocību un sertifikāta piešķiršanai, informācijas, ielūgumu un atgādinājumu par Akcijas pasākumiem, fotosesijām, Ziemassvētku un dzimšanas dienu apsveikumu nosūtīšanai, Akcijas rezultātu statistikas apkopošanai utt.).
 • Šajā piekrišanā minētais personas datu apstrādes juridiskais pamats ir šī piekrišana.
 • Ja mainīsies mani personas dati, kas tiek apstrādāti saskaņā ar šo piekrišanu, es apņemos par to paziņot Uzņēmumam.
 • Piekrišanas derīguma termiņš ir no šīs Piekrišanas iesniegšanas brīža līdz Akcijas termiņa beigām.
 • Piekrišana un tajā norādītie personas dati tiks apstrādāti līdz Akcijas termiņa beigām vai Piekrišanas atsaukšanas datumam, vai Uzņēmuma lēmuma neapstrādāt personas datus piekrišanā norādītajiem mērķiem pieņemšanas datumam, izņemot gadījumus, kad tiesību aktos paredzēts cits datu glabāšanas termiņš.

Ja piekrišanas dati tiek izmantoti kā pierādījumi pirmstiesas vai citā izmeklēšanā, tai skaitā inspekcijas izmeklēšanā, civillietā, administratīvajā lietā vai krimināllietā, vai citos likumā noteiktajos gadījumos, personas datus var glabāt tik ilgi, cik nepieciešams šiem datu apstrādes mērķiem, un nekavējoties iznīcina, kad tie vairs nav vajadzīgi. Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanas brīdim vai līdz piekrišanā norādītā termiņa beigām.

 • Es apzinos, ka man ir tiesības:
 • Dot vai atteikties dot piekrišanu, kā arī jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu un pieprasīt pārtraukt turpmāku personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs līdz piekrišanas atsaukšanai uz piekrišanas pamata veiktās datu apstrādes likumību;
 • Iepazīties ar saviem personas datiem, kuri tiek apstrādāti;
 • Pieprasīt neprecīzu datu labošanu, pieprasīt dzēst nelikumīgi apstrādājamus datus vai ierobežot to apstrādi;
 • Uz datu pārnesamību;
 • Iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.
 • Pieprasījumi par tiesību izmantošanu Uzņēmumam jāiesniedz rakstiski (arī elektroniskā formātā), un jābūt iespējai identificēt pieprasījumu iesniedzošās personas un datu subjekta identitāti. Uzņēmums apņemas atbildēt uz jūsu rakstiskajiem pieprasījumiem bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Darba devējs neizskata mutiskus pieprasījumus.
 • Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija – pasta adrese a.matuzas@zpienas.lt, korespondences adrese Sedos iela 35, 87101 Telši.

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu datus, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, lūdzam vispirms sazināties tieši ar Uzņēmumu. Ja jautājumu neizdodas atrisināt ar Uzņēmumu, jums ir tiesības sazināties ar Valsts datu aizsardzības inspekciju (L. Sapiegos iela 17, LT-10312 Viļņa; tālr. (8 5) 212 7532; e-pasts: ada@ada.lt), kas atbild par personas datu aizsardzības tiesību aktu uzraudzību un kontroli.

Apliecinu, ka šajā piekrišanā izklāstītais teksts atbilst manai patiesajai gribai un nodomiem un piekrišanas saturs man ir skaidrs un saprotams.

_____________________________________________________________

                                                                             (vārds, uzvārds un paraksts)