_________________________________________________________________________

(PIETEICĒJA VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS)

__________________________________________________________________________________________

(DZĪVESVIETAS ADRESE)

 

_________________________________________________________________________

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

Akciju sabiedrībai „ŽEMAITIJOS PIENAS”

Sedos iela 35, Telši LT-87101

PIETEIKUMS

DALĪBAI AKCIJĀ „Audz kopā ar Džiugas”

 

___________________

(datums, vieta)

Paziņoju, ka brīvprātīgi piedalos sociālajā akcijā „Audz kopā ar Džiugas”.

Apstiprinu, ka savam  ______________ dzimušajam bērnam devu vārdu ______________. To pierāda

                                              (datums)                                     

________________________________________________________________________________

                                                             (iestādes, kas reģistrē bērna dzimšanu un vārdu, nosaukums)

 ________________________ izdota bērna dzimšanas apliecība Nr. ________________________.

                        (datums)                                                                                                                        (numurs)                                                             

Lūdzu naudas prēmiju tās izmaksāšanas gadījumā ieskaitīt manā kontā:

Nr._____________________________________________________________________________,

                                                                                 (konta numurs)

bankā _______________________________________________________________.

                                                         (bankas vai kredītiestādes nosaukums, kods, adrese, SWIFT kods)

Apliecinu un apstiprinu, ka šajā pieteikumā sniegtie dati par dzimušo bērnu un viņam doto vārdu ir pareizi.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar kampaņas „Audz kopā ar Džiugas” noteikumiem.

Apstiprinu, ka piekrītu, ka manis iesniegtos personas datus saņems un apstrādās akcijas organizators Akciju sabiedrība „ŽEMAITIJOS PIENAS”.

Piekrītu uz šajā pieteikumā norādītajiem kontaktiem saņemt informatīvus paziņojumus, kas saistīti ar Akciju.

                        

Pielikumi

  • Piekrišana personas datu apstrādei;
  • Līgums par personas filmēšanu un fotografēšanu, foto un video publicēšanu un vārda izmantošanu.

___________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts)