NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

TEAVITAMISE EESMÄRGIL

 

__________________________

(kuupäev, koht)

 

Mina,     _______________________________________________________________________________________________________

           (eesnimi, perekonnanimi)

võttes arvesse seda, et aktsiaselts AB ŽEMAITIJOS PIENAS (juriidilise isiku registrikood: 112025254), edaspidi – Ettevõte, korraldab kampaaniat „KASVA KOOS DŽIUGASEGA“ (edaspidi – Kampaania) ja ma osalen selles Kampaanias oma algatusel, avaldan, et olen nõus ja mind on teavitatud sellest, et:

 • Aktsiaselts AB ŽEMAITIJOS PIENAS, Sedos tn.35, Telšiai, registrikood 180240752 (edaspidi – Ettevõte) saaks ja töötleks järgmisi isikuandmeid: minu ja minu alaealise lapse eesnime, perekonnanime, sünniaega, elukoha aadressi, minu telefoninumbrit, e –posti aadressi, pangakonto numbrit, minu isikukoodi ja osalemiseks Kampaanias vajalikke esitada andmeid (edaspidi – Andmed).
 • Ülalnimetatud isikuandmeid töödeldakse järgneval eesmärgil: osalemine Kampaanias, teavitus Kampaania kohta (rahalise auhinna väljamaksmine, lisasoodustuste saamine, sertifikaadi üleandmine, kutsete ja Kampaania üritustel osalemise meeldetuletuste edastamine, fotosessioonid, jõulu- ja sünnipäevaõnnitlused, kampaania statistika sisestamine jne).
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus – selles nõusolekus nimetatud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on käesolev nõusolek.
 • Kui muutuvad minu isikuandmed, mida töödeldakse selle nõusoleku alusel, luban Ettevõtet sellest teavitada.
 • Nõusoleku kehtivusaeg – selle nõusoleku esitamise hetkest kuni Kampaania lõpuni.
 • Nõusolekut ja selles kirjeldatud isikuandmeid töödeldakse kuni Kampaania lõppemiseni või Nõusoleku tühistamiseni või Ettevõtte otsuseni mitte töödelda isikuandmeid nõusolekus määratud eesmärkidel, välja arvatud siis, kui õigusaktid näevad ette teistsuguse isikuandmete töötlemise tähtaja.

Kui nõusoleku andmeid kasutatakse tõendina eeluurimises või muus uurimises, sealhulgas Inspektsiooni uurimises, tsiviil-, haldus- või kriminaalmenetluses, või isikuandmeid edastatakse õiguskaitseorganitele enne asjaomase kontrolli, uurimise või kohtuprotsessi lõppemist või muudel seaduses sätestatud juhtudel, võib isikuandmeid säilitada määral, mis on selleks otstarbeks vajalik, ja hävitada kohe, kui see muutub ülearuseks. Nõusolek kehtib kuni selle tühistamise hetkeni või kuni nõusolekus nimetatud kehtivusaja lõpuni.

 • Minule on teada, et mul on õigus:
 • keelduda nõusolekust, samuti võtta tagasi oma nõusolek ja nõuda, et lõpetaksime Teie isikuandmete töötlemise, mis toimub nõusoleku alusel. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne seda toimunud nõusolekul põhinevate andmete töötlemise seaduslikkust.
 • tutvuda minu töödeldavate isikuandmetega;
 • paluda ebatäpsete isikuandmete parandamist, paluda kustutada ebaseaduslikult töödeldavad andmed või piirata nende töötlemist;
 • andmete ülekandmisele;
 • esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.
 • Taotlused õiguste elluviimise kohta tuleb Ettevõttele esitada kirjalikult (kaasa arvatud need, mis esitatakse elektrooniliselt), samuti peab olema võimalik tuvastada taotluse esitanud isiku ning andmesubjekti isikusamasus. Ettevõte kohustub vastama teie kirjalikele taotlustele põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul. Suusõnalisi taotlusi Ettevõte ei menetle.
 • Andmekaitseametniku kontaktid – e-posti aadress: a.matuzas@zpienas.lt, postiaadress Sedos g. 35, 87101 Telšiai.

Kui Te arvate, et töötleme Teie andmeid, rikkudes andmekaitsega seotud õigusaktide nõudeid, siis palume pöörduda eelkõige otse Ettevõtte poole.  Kui küsimust Ettevõttega lahendada ei õnnestu, on teil õigus pöörduda Riikliku andmekaitseinspektsiooni poole (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; e-post: ada@ada.lt), mis on vastutav isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.

Kinnitan, et selles nõusolekus kirja pandud tekst vastab minu tegelikule tahtele ja kavatsustele, nõusoleku sisu on selge ja minule mõistetav.

_____________________________________________________________

                                                                             (eesnimi, perekonnanimi ja allkiri)